Temes legals, te'ls deixem tots perquè te'ls llegeixis...

Cloud for Edu, S.L. ("nos","nosaltres", o "nostre") opera https://cloudedu.es o https://cloudedu.cat la "pagina". Aquesta pàgina us informa de les nostres polítiques quant a la recol·lecció, ús i revelació de la Informació personal que rebem dels usuaris del Lloc.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A CLOUD FOR EDU, S.L., ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes d'acord amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable:  CLOUD FOR EDU, S.L.

Finalitat: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional.

Procedència:  El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades


1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

CLOUD FOR EDU, S.L.

B67694745

Avda. Antoni Gaudi, 71 - 08100 - Mollet del Valles – Barcelona

935708584

info@cloudedu.es

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CLOUD FOR EDU, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir o mentre linteressat no sol·liciti la seva supressió.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades: Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls a la societat de la informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Consentiment de l'interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril del 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dade

Les dades personals que tractem a CLOUD FOR EDU, S.L. procedeixen del mateix interessat.

Las categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives

· Adreces postals i electròniques

· Informació comercial

 

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

AVÍS LEGAL

1. OBJECTE

Aquest avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web https://cloudedu.es o https://cloudedu.cat del qual és titular CLOUD FOR EDU, S.L. (d'ara endavant, C4E). La navegació pel lloc web de C4E li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de C4E, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de C4E o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment de l'obligació esmentada. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i C4E pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

C4E, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

· La seva denominació social és: CLOUD FOR EDU, S.L.

· El seu CIF és: B67694745

· El seu domicili social és a: Avda. Antoni Gaudi, 71 - 08100 - Mollet del Valles – Barcelona

 

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

· Telèfon: 935708584

· Email: info@cloudedu.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i C4E es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, C4E pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l'emplenament previ del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a C4E i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de C4E ia no emprar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l'ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de C4E o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals C4E presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de C4E o de tercers i, si escau, extreure'n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de C4E o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva sol·licitud prèvia o consentiment.

e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.

f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a C4E, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de C4E, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre C4E i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació per part de C4E dels seus continguts o serveis.

C4E no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

 

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

C4E exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera exemplificativa, C4E no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, C4E declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web master. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. C4E no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. C4E no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a C4E identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

C4E per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de C4E. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de C4E.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de C4E. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de C4E.

 

6. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

C4E es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això.

C4E té el domicili a BARCELONA, Espanya.

La llengua utilitzada serà el castellà.

 

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril del 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLOUD FOR EDU, SL, en endavant (C4E) informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per C4E, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquells dades personals publicades al vostre perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa. C4E té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i en cap cas són incorporades a cap fitxer, sense sol·licitar prèviament el consentiment exprés de l'interessat.

En relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de què disposeu i que poden ser exercitats davant de C4E, d'acord amb REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, heu de tenir en compte que, a causa de la pròpia funcionalitat de les xarxes socials, normalment haurà d'exercir els seus drets davant de la pròpia Xarxa Social.

C4E realitzarà les actuacions següents:

· Accés a la informació pública del perfil.

· Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a 

la pàgina de C4E.

· Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa

Social.

· Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de

l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

 

DADES DE MENORS

L'accés i el registre a aquesta xarxa social està prohibit per a menors de 14 anys. L'accés al lloc oficial de C4E també està prohibit per a menors de 14 anys. Per la seva banda, si l'usuari no compleix aquest requisit, C4E us informa de la necessitat de tenir l'autorització dels pares, tutors o responsables legals per accedir i utilitzar el lloc oficial de C4E.

C4E queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús del vostre lloc oficial per menors o usuaris que no compleixin els requisits prèviament esmentats, sent, en qualsevol cas, els seus representants legals els únics responsables.

 

PUBLICACIONS

L'usuari, un cop unit a la pàgina de C4E, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin texts, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , C4E es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

C4E no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de C4E, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

CONCURSOS I PROMOCIONS

C4E es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

 

PUBLICITAT

C4E utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD, de la LOPDGDD i de la LSSI- CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de C4E perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

CONTACTA'NS

Si teniu alguna pregunta sobre aquests Termes, si us plau contacteu amb nosaltres.

Contacta'ns